Release Verhuur Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen.
Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: Release Verhuur, partij 2: Opdrachtgever of huurder en partij 3: Artiest zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie http://www.releaseverhuur.nl/AlgemeneVoorwaarden. Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail of per post op de bevestiging van zijn/haar boeking, dan wel online boeking, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.
2. Optie.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een optreden van Release Verhuur of artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen een eerste recht heeft om Release Verhuur/artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.
3. Opdrachten.
3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft aan Release Verhuur. Het akkoord kan opdrachtgever te kennen geven per mail of per post.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Release Verhuur ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Release Verhuur zijn bevestigd en daarbij door Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend en per mail zijn verzonden naar Release Verhuur.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4. Optreden in het buitenland.
Voor optredens in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland.
5. Betalingsvoorwaarden.
5.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen Release Verhuur /artiest voor aanvang van de show tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen is met Release Verhuur.
5.2 Facturen ter zake van door Release Verhuur aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
5.3 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van Release Verhuur. Contante betalingen dienen vooraf te geschieden.
5.4 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Release Verhuur is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een administratievergoeding verschuldigd van € 15,- exclusief BTW per aanmaning, tot aan de datum der algehele voldoening.
5.5 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Release Verhuur komen alle daardoor aan Release Verhuur veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan Release Verhuur zal vergoeden.
6. Verhuur.
6.1 De huurprijzen worden berekend per stuk per 24 uur. Er wordt een waarborg gevraagd (borgsom/ tonen van ID kaart of paspoort) indien er sprake is van uitsluitend verhuur. Huursom geschiede contant bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.
6.2 Bij het afnemen van de apparatuur is de opdrachtgever verplicht dubbele legitimatie te tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk giro- of bankafschrift.
6.3 De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de opdrachtgever tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.
6.4 Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borgsom.
6.5 Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is Release Verhuur gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.
6.6 Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Release Verhuur, tenzij anders overeengekomen met Release Verhuur.
6.7 Lamprisico: Doorgebrande lampen worden, indien bij Release Verhuur ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.8 Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal Release Verhuur dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.
6.9 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
7. Annuleringsrecht.
Annuleringen dienen te worden gedaan per mail of per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: Tijd vanaf boeken tot het moment van opdracht langer dan 1 Maand 0% - Tussen 1 maand en 1 week 25 % Tussen 1 week en 1 dag 50 % Korter dan 1 dag 100%. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.
8. Prestaties
Release Verhuur /artiest.De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van Release Verhuur/artiest. Release Verhuur/artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
9. Garanties en verplichtingen.
9.1 Contacten tussen opdrachtgever en artiest dienen niet gebruikt te worden ten behoeve van vervolgopdrachten zonder tussenkomst van Release Verhuur.
9.2 Release Verhuur/artiest verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. Release Verhuur garandeert dat alle beschrijvingen, foto's, audio- en videomateriaal op de site www.releaseverhuur.nl representatief zijn voor Release Verhuur. Release Verhuur/artiest zal op tijd aanwezig zijn voor de show.
9.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
9.4 Indien Release Verhuur een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.
9.5 Release Verhuur aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
9.6 Indien Release Verhuur/artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Release Verhuur zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
9.7 Mocht door overmacht een artiest van Release Verhuur niet kunnen optreden, dan zal Release Verhuur u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. Release Verhuur zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Release Verhuur zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.
9.8 Indien Release Verhuur krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat 3 Release Verhuur aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
9.9 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Release Verhuur is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Release Verhuur als bindend.
10. Overmacht.
10.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Release Verhuur uitbetalen.
10.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Release Verhuur van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
11. Aansprakelijkheid.
11.1 De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
11.2 Release Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van huurder met betrekking tot de gehuurde apparatuur. Bij verhuur is Release Verhuur nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door diensten van bedienend personeel ter beschikking gesteld door Release Verhuur, behalve in geval van -door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld van Release Verhuur. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Release Verhuur verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel. Release Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheelten laste van de opdrachtgever, opdrachtgever is dus aansprakelijk voor schade aan apparatuur.
11.3 Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade, vermissing en/of inbeslagname ervan. Bij vermissing van de apparatuur wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht bij de huurder, deze diend per omgaande te worden voldaan de betalings termijn bedraagd 5 werkdagen.4
12. Schadevergoeding.
12.1 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van Release Verhuur zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Release Verhuur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien Release Verhuur geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.
13. Recht van reclame.
Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.
14. Aanwezigheidsduur Release Verhuur.
In de gage inbegrepen zijn de afgesproken showtijden van Release Verhuur met voorafgaand de berekende opbouwtijd. Voor elk uur extra en/of buiten deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van € 25,- exclusief BTW per uur per aanwezig personeelslid van Release Verhuur worden berekend tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
15. Overnachting Artiesten van Release Verhuur.
Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 200 kilometer voor Release Verhuur/artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor Release Verhuur/artiest een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Release Verhuur/artiest van Release Verhuur. Per lid van Release Verhuur zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB classificatie).
16. Voorzieningen.
16.1 Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit het in de bevestiging aantal opgegeven vrije groepen van elk 16 ampère/220 Volt binnen een straal van vijf meter van de werkplek.
16.2 Opdrachtgever zal in het geval van aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en de werkplek zorgen voor voldoende mankracht tijdens het verplaatsen van de apparatuur over deze trappen (zowel bij opbouwen als afbouwen).
16.3 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele Release Verhuur crew binnen een straal van 200 meter van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan Release Verhuur vergoeden. De laad/losplaats voor Release Verhuur zal maximaal 20 meter van de toegewezen werkplek zijn verwijderd. De minimaal benodigde werkplek van Release Verhuur is afhankelijk van de grootte van de show. Tenzij anders overeengekomen gebruikt Release Verhuur een ruimte van 6 bij 3 meter.
16.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de apparatuur.
16.5 Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring vooraf.
16.6 Opdrachtgever zal voor aanvang van het optreden zorgen voor een warme maaltijd en een afsluitbare kleedruimte voorzien van stromend water voor de artiest.
16.7 Opdrachtgever zal tijdens de aanwezigheid van Release Verhuur/artiest zorgen voor minimaal 1 consumptie per uur per aanwezig lid van Release Verhuur/artiest.
16.8 Opdrachtgever zal tijdens de aanwezigheid van Release Verhuur/artiest langer dan 5 uur op de lokatie een deugedlijke maaltijd beschikbaar stellen voor de hele crew van Release Verhuur.
17. Bewaking tijdens meerdaagse evenementen.
Opdrachtgever diend te zorgen voor een deugdelijke beveiliging tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever en of de crew van Release Verhuur tijdens een meerdaags evenement. Indien er tijdens de afwezigheidsuren schade of vermissing ontstaat aan de gehuurde zaken (show) is de opdrachtgever ten aller tijde verantwoordelijk voor de ontstane schade (zie punt 11.3) de beoordeling van de genomen beveiliginsmaatregelen is aan Release Verhuur. Indien deze ontereikend wordt bevonden zal dit worden medegedeeld aan de opdrachtgever. Indien Release Verhuur het na de melding aan de opdrachtgever noodzakelijk acht om de show tijdens het evenement meermaals af en op te bouwen worden deze op en afbouw uren op basis van nacalculatie 100% doorberekend aan de opdrachtgever.
18. Veiligheid.
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van Release Verhuur, artiesten van Release Verhuur, crew en andere begeleiders. Werkplek Release Verhuur en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van Release Verhuur.
19. Buma.
De BUMA rechten komen voor rekening van opdrachtgever.
20. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst.
Release Verhuur, artiest en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
21. Toepasselijk recht.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.

© Copyright 2017     Release verhuur.nl     alle rechten voorbehouden.